Niewątpliwie, zastanawiają się Państwo nad różnicą pomiędzy radcą prawnym, a adwokatem. Kiedyś faktycznie ona istniała. Aktualnie, granica oddzielająca ów zawody prawnicze jest bardzo cienka. De facto, zarówno radca prawny, jak i adwokat stanowią tytuł zawodowy przyznawany, co do zasady, osobom po ukończeniu 5-letnich studiów prawniczych, 3-letniej aplikacji radcowskiej lub adwokackiej oraz zdanym egzaminie zawodowym przeprowadzanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Ostatnią drogą do zawodu jest uzyskanie wpisu na listę radców prawnych lub adwokatów oraz złożenie ślubowania. Radca prawny i adwokat stanowią równoważne tytuły zawodowe zaufania publicznego, które znajdują się pod ochroną prawną, obligują do zachowania tajemnicy radcowskiej lub adwokackiej, przestrzegania etyki zawodowej oraz cyklicznych szkoleń. Radca prawny i adwokat mogą prowadzić sprawy i reprezentować te same osoby oraz podmioty przed wszystkimi sądami, organami, instytucjami na gruncie każdego rodzaju spraw – cywilnych, rodzinnych i opiekuńczych, administracyjnych, karnych etc.

Co odróżnia radcę prawnego od adwokata?

Otóż, radca prawny prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego, a adwokat Kancelarię Adwokacką. Na sali rozpraw radca prawny zakłada togę z żabotem w kolorze niebieskim, a adwokat zielonym. Generalną różnicą jest fakt, że radca prawny może być zatrudniony w oparciu o umowę o pracę, czego nie może uczynić adwokat. Zasadnicza odmienność między radcą prawnym, a adwokatem została zniesiona w dniu 1 lipca 2015r., bowiem od tego dnia radca prawny może występować jako obrońca w sprawach karnych i karnoskarbowych, jeżeli nie pozostaje w stosunku pracy. Należy mieć na względzie, że żadna ze wskazanych odmienności nie powoduje różnicy w kompetencjach radcy prawnego i adwokata, które są takie same. Określenie „mecenas” nie oznacza tytułu zawodowego. Jest to zwrot grzecznościowy, stosowany zarówno wobec radcy prawnego, jak i adwokata, a także w stosunku do aplikantów radcowskich i adwokackich.