prawo karne

PRAWO KARNE

Brak znajomości przepisów prawa powszechnie obowiązującego stosowanego przez Policję, Prokuraturę, czy Sąd, a także stres towarzyszący zatrzymaniu, przesłuchaniu, tymczasowemu aresztowaniu,czy uczestnictwu w rozprawie nie sprzyja podjętej na własną rękę obronie, która w tychże okolicznościach przeważnie jest mało efektywna.

Reprezentacja przez obrońcę – radcę prawnego, który posiada takie same uprawnienia jak adwokat, a w konsekwencji jego udział w czynnościach w sprawie jest niezwykle istotny na każdym etapie postępowania – zarówno przygotowawczego, jak i sądowego oraz wykonawczego. Znajomość przepisów prawa, umiejętność ich interpretacji oraz szybkiego zastosowania pozwala na podjęcie przez obrońcę, będącego radcą prawnym niezbędnych i korzystnych czynności na rzecz reprezentowanego Klienta.

Kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu spraw karnych na każdym etapie postępowania – przygotowawczym, najczęściej prowadzonym przez Policję lub Prokuraturę, w postępowaniu sądowym, a także w postępowaniu wykonawczym po uprawomocnieniu się wyroku.

Usługi świadczone przez Kancelarię w zakresie szeroko rozumianego prawa karnego obejmują, w szczególności sporządzanie zawiadomień o możliwości popełnienia czynu zabronionego, obronę podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym, obronę oskarżonego w postępowaniu sądowym, obronę obwinionego w postępowaniu w sprawach o wykroczenia, reprezentację pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym i sądowym, a także skazanego w postępowaniu wykonawczym, po uprawomocnieniu się orzeczenia sądowego. Zapewniamy pomoc prawną osobom zatrzymanym i tymczasowo aresztowanym. Zajmujemy się sprawami o odroczenie wykonania kary, udzielenie przerwy w odbywaniu kary oraz przedterminowego warunkowego zwolnienia z odbycia reszty kary pozbawienia wolności. Pomagamy osobom skazanym w odbyciu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego. Sporządzamy wnioski o rozłożenie grzywny na raty, a także jej umorzenie. Zapewniamy Państwu pomoc w sprawach w przedmiocie podjęcia postępowania warunkowo umorzonego, zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności warunkowo zawieszonej, a także wcześniejszego zatarcia skazania.

W Kancelarii mogą Państwo uzyskać poradę prawną, pismo, wniosek, apelację, zażalenie, kasację, prywatny i subsydiarny akt oskarżenia, a także reprezentację na każdym etapie postępowania i kompletne prowadzenie sprawy.