Magdalena Wiśniewska

Sprawy o alimenty Dzierżoniów | Bielawa

Kancelaria Radcy Prawnego Magdaleny Wiśniewskiej zajmuje się prowadzeniem spraw o alimenty, które są najbardziej powrzechnym postępowaniem prawnym w Polsce. Świadczymy pomoc w następujących kwestiach:

- pozew o alimenty na dziecko

- pozew o alimenty na małżonka/rodzica

- podwyższanie aliementów lub obniżanie zasądzonej kwoty

- uwolnienie od roszczeń alimentacyjnych

Alimenty - pytania i odpowiedzi

1

Do jakiego Sądu należy złożyć pozew o alimenty?

Pozew o alimenty należy złożyć do sądu rejonowego, Wydziału Rodzinnego i Nieletnich. Właściwym miejscowo jest sąd według miejsca zamieszkania dziecka, a także sąd według miejsca zamieszkania rodzica zobowiązanego do alimentów. Wybór sądu należy do osoby wnoszącej pozew.
2

Ile kosztuje pozew o alimenty?

W chwili wniesienia pozwu o zasądzenie alimentów, a także powództwa o podwyższenie alimentów nie jest pobierana opłata sądowa. Powództwo o obniżenie alimentów, a także pozew o stwierdzenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego wnoszone przez osobę zobowiązaną do alimentacji podlega już opłacie.
3

Czy obowiązek alimentacyjny wygasa automatycznie z chwilą osiągnięcia przez dziecko pełnoletności?

Ustawodawca nie wskazuje, że obowiązek ten wygasa z chwilą osiągnięcia przez dziecko pełnoletności. Rodzice są zobowiązani do płacenia alimentów na rzecz dziecka, które nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie. Wpływ na obowiązek alimentacyjny ma sytuacja materialna i bytowa dziecka. Ustawodawca nie określa wprost, że obowiązek ten wygasa z chwilą osiągnięcia przez dziecko pełnoletności, lecz w momencie, kiedy może ono samo zapewnić sobie byt. Mylne jest przekonanie rodziców, którzy sądzą, że z chwilą ukończenia przez dziecko 18 lat są oni automatycznie zwolnieni z obowiązku alimentacyjnego. Jeżeli pełnoletnie dziecko w dalszym ciągu domaga się wsparcia finansowego i jest ono uzasadnione (na przykład dziecko nadal kontynuuje naukę i nie jest w stanie zapewnić sobie utrzymania -podjąć pracy) alimenty w dalszym ciągu są należne.
4

Czy określona jest minimalna i maksymalna kwota alimentów jakie mogą być nałożone na rodzica?

Przepisy prawa rodzinnego nie określają zarówno minimalnej jak i maksymalnej kwoty alimentów jaka może zostać nałożona na rodziców. Ustalając wysokość należnych alimentów Sąd bierze pod uwagę uzasadnione potrzeby dziecka oraz możliwości zarobkowe i majątkowe rodziców. Panuje powszechny pogląd, że stopa życia małoletnich dzieci powinna być taka sama jak rodziców.
5

Czy można nałożyć alimenty na rodzica bezrobotnego?

Zobowiązanie do łożenia alimentów na rzecz dziecka nie jest uzależnione od faktu zatrudnienia rodzica, ale od jego możliwości zarobkowych, na które mają wpływ okoliczności takie jak wiek, wykształcenie, doświadczenie zawodowe, posiadany majątek, etc. Może dojść do sytuacji, kiedy rodzic celowo zrezygnuje z dodatkowego zatrudnienia bądź jest osobą bezrobotną, ale wcześniej osiągał duże dochody. Częstym zjawiskiem jest także fakt bycia jedynie formalnie bezrobotnym, a i tak osiągania dochodu tzw. „na czarno”. Sąd w każdym przypadku indywidualnie ocenia okoliczności faktyczne każdej sprawy o alimenty.
6

Kiedy można wnosić o podwyższenie lub obniżenie wysokości alimentów?

O zmianę wysokości alimentów można wystąpić w sytuacji, kiedy nastąpi zmiana sytuacji każdej ze stron. Przykładowo będzie to zmiana usprawiedliwionych potrzeb dziecka, zmiana możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego do alimentacji rodzica, choroba, studia etc.
7

Czy można ustalić wysokość alimentów w inny sposób niż wytoczyć pozew o alimenty?

Najskuteczniejszym sposobem zobowiązania do zapłaty alimentów w określonej wysokości jest wyrok sądu, a także ugoda zawarta przed sądem. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby rodzice między sobą porozumieli się, co do kwestii alimentów, zawierając na przykład umowę w formie pisemnej. Niemniej jednak w sytuacji, kiedy rodzic będzie uchylał się od płacenia alimentów, zobowiązania określonego w takiej umowie nie będzie można dochodzić u komornika. Natomiast na podstawie wyroku sądu oraz ugody zawartej przed sądem możliwa jest egzekucja komornicza.
8

Czy alimenty ulegają przedawnieniu?

Świadczenia alimentacyjne jako świadczenia okresowe ulegają przedawnieniu z upływem trzech lat. Samo prawo do dochodzenia alimentów nie ulega jednak przedawnieniu. Limitowane jest jedynie istnieniem przesłanek ustawowych pozwalających na zasądzenie alimentów.
9

Czy mogę żądać obniżenia alimentów w związku z COVID-19?

W razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. W tej sytuacji należy wykazać, że pandemia koronawirusa doprowadziła do zmiany sytuacji majątkowej rodzica. W pozwie należy porównać sytuację z momentu orzekania o alimentach z aktualnym stanem faktycznym, a w konsekwencji wykazać pogorszenie sytuacji majątkowej. Będzie to, egzemplifikując – zwolnienie z pracy, utrata zleceń, zmniejszenie etatu.

Kwestie związane z alimentami na małżonków są omówione w sekcji sprawy rozwodowe